Algemene voorwaarden

1. Alle commerciële transacties tussen de NV GRIZO (hierna “GRIZO” genoemd) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. GRIZO behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Iedere offerte uitgaande van GRIZO is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Zowel de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door GRIZO of bij begin van uitvoering door GRIZO. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.

4. Behoudens anders overeengekomen, zijn de door GRIZO verkochte goederen af te halen in de magazijnen van GRIZO. Alle kosten van inontvangstname van de goederen zijn ten laste van de klant. Ingeval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant.

Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van GRIZO. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

5. In België zijn de prijzen van GRIZO (behoudens anders vermeld) exclusief BTW en exclusief levering, vervoer en verzekerings- en administratiekosten. GRIZO behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, ...).

Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen betaalbaar in euro op de zetel van GRIZO, netto, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Een korting voor contante betaling kan slechts worden toegestaan indien vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15 % op elke verschuldigde factuur met een minimum van 75 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit onverminderd het recht voor GRIZO op vergoeding van hogere bewezen schade en vergoeding van de gemaakte (gerechtelijke) invorderingskosten.

In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van GRIZO te voldoen, kan GRIZO alle leveringen van goederen en diensten opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.

Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt GRIZO zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant.

De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. Het aanvaarden van cheques of wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.

GRIZO is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillissement van de klant.

Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan GRIZO en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of uitvoering van de prestaties, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van GRIZO indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering of wijziging door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending van de geleverde materialen of goederen.

Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering, en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde.

7. De aansprakelijkheid van GRIZO is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. GRIZO is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. GRIZO is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht.

Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven tot hetzij de herstelling hetzij de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door GRIZO van de geleverde goederen, zonder dat GRIZO tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.

8. Indien GRIZO, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij GRIZO of bij één van haar leveranciers.

9. Alle verkochte goederen blijven eigendom van GRIZO tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid.

In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt GRIZO automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan GRIZO een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.

10. De voor herbruikbare verpakkingen aangerekende prijs is enkel een waarborgprijs. De zakken blijven eigendom van GRIZO en moeten in goede staat terug ingeleverd worden, binnen 30 dagen. Silo’s door GRIZO gestald op de terreinen van de klant met het oog op een optimale bewaring en vlotte belevering van de goederen blijven eigendom van GRIZO, zelfs indien zij met de grond verankerd zijn. De klant zal in deze silo’s enkel goederen opslaan geleverd door GRIZO. GRIZO kan de silo’s naar eigen goeddunken en zonder instemming van de klant vervangen of wegnemen.

11. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de door GRIZO ontworpen plannen, documenten, folders, affiches, concepten, websites, ... niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van GRIZO. Bij niet-naleving van deze verplichting is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 2500 EUR per inbreuk verschuldigd aan GRIZO, onverminderd diens recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

12. GRIZO kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door GRIZO aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en GRIZO. GRIZO kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van GRIZO meer wenst te ontvangen, dient de klant GRIZO hiervan op de hoogte te brengen.

13. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen GRIZO en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge (Vredegerecht Tielt). Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Persoonlijk advies nodig?

Een vertegenwoordiger kan jullie advies geven op maat.

Heb je vragen over een bepaald product?

Contacteer ons vrijblijvend